بلاگ

شهریور ۱۷, ۱۳۹۶

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

یادآوری همـان حفـظ و نـگهـداری مطالب اسـت، هـرچند ممکـن است همیشه از فرآیـنـــدنگهداری آگاه نباشیم .

بسیاری از چیزهائی که یاد گرفته‌ایم و یاد می گیریم بدون آگاهی و توجه است این امر بخصوص در عاداتی که به حرکت مربوط است ، صادق است .

در این موارد همچنان یادآوری وجود دارد، اما نوعی یادآوری که بیشتر نگهداری عصبی است .  این نوع یادآوری را گاه یادآوری ” بیولوژیک “‌ می گویند .

بدون یادآوری – لااقل به صورت بیولوژیک آن – یادگیری ممکن نخواهد بود زیرا هر قدر در یادگیری کوشش کنیم همچنان در جای اول خود خواهیم ماند . هرچه یادگیری بهتر صورت گیرد تغییر بیشتری در ما به وجود می آید و محرکی که سابقاً در ما بی اثر بود ، مؤثر واقع می شود .

پس می توان گفت: فراموشی یعنی حفظ نکردن یا از دست دادن آنچه کسب کرده، یا یاد گرفته‌ایم .

فراموشی نیز ممکن است مثل یادآوری آگاهانه نباشد . اگر ازنظر بیولوژیک بنگریم فراموشی نیز مثل یادآوری جزء لازم یادگیری است زیرا باید بتوانیم همراه نگهداری پاسخهای درست از نگهداری پاسخهای نادرست ایمن باشیم تا یادگیری صورت بپذیرد .

یادگیرنده خوب چیزها را زود یاد می گیرد و آنچه را یاد گرفته است ، خوب بیاد می سپارد و نگهداری می کند . یادگیری و بیاد سپاری و فراموشی با هم ارتباط نزدیک دارند .

یادآوری و فراموشی درجات متفاوت دارند . به نظرمی رسد که می توانیم چیزی را که یاد گرفته‌ایم کاملاً در یاد حفظ کنیم یا کاملاً فراموش کنیم .

یادآوری چیزی ، ممکن است کامل یا ناقص یا بسیار ضعیف باشد .

اگر شعری را در کودکی یاد گرفته‌اید ، ممکن است همه ی آن یادتان باشد و بتوانید آن را پس دهید ؛ ممکن است نتوانید آن را پس دهید ولی بدانید که آن را در کودکی یاد گرفته‌اید .

ممکن است حتی نتوانید بیادآورید که آن را در کودکی یاد گرفته‌اید ولی وقتی مقرر شود آن شعر و اشعار دیگر را از نو بیاد بسپرید برای بیاد سپردن آن شعر بخصوص ، دفعات تمرین کمتر لازم باشد . در این مورد هر چند نگهداری و یادآوری بسیار ضعیف است ، اما درجه ای از آن همچنان موجود است.

یادآوری ممکن است به صورتهای مختلف تجلی کند . مثلاً حرکتی را که آموخته‌ایم ، تکرار کنیم یا با تمرین کمتری از آنچه برای آموختن حرکت تازه‌ای لازم است ، حرکتی را که پیش از این آموخته‌ایم از نو یاد بگیریم و یا دنبال چیزی بگردیم که در گذشته داشته‌ایم .

مدتی که می توانیم عمل به خصوصی را بیاد داشته باشیم بستگی با میزان تمرینی دارد که در آن کار داشته ایم . مهارتهایی از قبیل با قاشق و چنگال غذا خوردن را چندان تمرین کرده‌ایم که اگر مدتی هم آن را تمرین نکنیم ، فراموش نخواهیم کرد .

چون اغلب آنچه از یادگیریهای ما کاملاً بیاد می مانند و کم فراموش می شوند اعمال یاد گرفته هستند ، که بیشتر و بهتر از یادگیری‌های کلامی بیاد می مانند و دیرتر فراموش می شوند .

 

سنجش یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

یادآوری به وسیله از نو یادگیری

برای سنجــش میزان یـادآوری – یا فـرامـوشـی – می توان وقت یا دفعات تمرین را که برای این کارصرف شده را اندازه بگیریم و با وقت یا دفعات تمرین که برای یادگیری اصلی لازم بود ، بسنجیم . تفاوت این دو ، میزان صرفه‌جویی در وقت و تمرین را می رساند که یادآور چیزیست که در گذشته یاد گرفته شده است .

صرفه جویی در وقت و کوشش ممکن است در مواردی نیز پیش آید که یادگیری اصلی بسیار ناقص بوده است و اصلاً قصد بیاد سپردن در کار نبوده است

گاه صداهای پا یا بوی عطری کافیست ما را بیاد دوست غایب و خاطراتی که با او داشته ایم ، بیندازد .

 

بازشناسی

 

بــازشناسی آسان تر از یادآوری است. وقتی به چیزی برمی خوریم و تشخیص می دهیم که آن را در

گذشته دیده یا شنیده‌ایم ، می گوییم آن را بازشناخته ایم .

 

حفظ و یادگیرِی اصلی

 

بدیهی است آنچه در ذهن ما اثر کمی دارد ، خوب حفظ نمی شود . آن کسی که انگیزه ی قوی برای یادگرفتن نداشته باشد ، کم یاد می گیرد و آنچه را هم که یاد می گیرد مدت زیادی در یاد نگه نمی دارد . اما وقتی انگیزه ی یاد گرفتن قوی باشد ، چیزها بهتر بیاد ما می ماند که با روش صحیح یاد گرفته شده باشد . مثلاً دیده‌ایم که یادسپاری با فاصله و تکرار کردن با خود ، به یادگیری کمک می کند . خواهیم دید که همین روشها به حفظ آنچه آموخته‌ایم نیز کمک می کنند

 

یاد آوری

 

پس از انجام مراحل فوق برای مطالعه ، دو موضوع اساسی که در اکثر دانش آموزان ایجاد مشکل می نماید عبارت است از :

الف ) چرا یاد نمی گیریم

ب ) چرا به یاد نمی آوریم

 

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

بخاطر آوردن پس از یک دوره یادگیری:

شاید مهمترین مسأله در درس خواندن پیامد بعدی آن یعنی بخود پس دادن با یادآوری باشد. نیروی نگهداشتن بعد از آموزش فراگیری اهمیت فوق العاده ای دارد. باید به گونه ای درس را فراگرفت که بتوان آن را بخطار آورد یکی از اموری که در این مسأله توجیه می شود

این سات که باید پس از پایان یافتن آموزش به مغز استراحت داد تا مغز فرصت مرتبط نمودن اطلاعات جدید با اطلاعات قبلی را پیدا کند ودرک کامل از محتوا را بنماید عموماً ۲۴ ساعت پس از یکدوره آموزشی یک ساعته حداقل ۸۰% جزئیات اطلاعاتی که طی زمان آموزش گرفته شده فراموش می شود که برای جلوگیری از این امر باید از روش تجدیدنظر و مرور کردن استفاده نمود.

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

چنانچه این روش به درستی انجام گیرد، عمل بخاطر نگهداشتن در سطح بالایی باقی خواهد ماند. برای توفیق در این مسأله یک طرح برنامه ریزی شده برای مرور و تجدید نظر در مطالبی که آموخته ایم بایستی تنظیم شود وهر تجدید نظر درست قبل از آنکه حافظه شروع به سقوط نماید انجام گیرد.

مثلاً اولین مرور باید ده دقیقه پس از پایان یک ساعت آموزش صورت پذیرد و ده دقیقه وقت نیز صرف آن گردد و این کار بعث می شود مطالب آموخته شده یک رو در نقطه اوج به یاد نگهداشتن باقی بماند و پس از آنکه مرور بعدی برای مدت ۲تا۴ دقیقه صورت گرفت موضوع تقریباً یک هفته در خاطر خواهد ماند و بعد از آنکه یک تجیدنظر ۲ دقیقه ای دیگر انجام شدو بعد از گذشت یک ماه یک مرور دیگر صورت گرفت معلوماتی برای یک مدت طولانی در حافظه جای خواهد گرفت.

یکی از مهمترین آثار مرور صحیح، اثر جمع کننده و خازن داری است که بر روی تمام زمینه های یادگیری، فکر کردن و بخاطر آوردن دارد. شخصی که مرور نمی کند تلاشی را که صرف آموختن مسائل نموده به هدر داده و خود را در معرض یک زیان جدی قرار م دهد.

وقتی چنین شخصی به یک موضوع جدید آموزشی بر می خورد بخاطر آوردن معلومات اندوخته قبل به پایین ترین حد خود و ارتباطاتی که باید بین آن مطلب با موضوع جدید داده شود خوبخود از بین می رود.

بدین معنی که درک او از مطلب جدید به قسمتی لازم است صورت نمی گیرد، کارآیی و سرعت عمل نیز در طی فراگرفتن موضوع جدید کمتر می شود. این عمل منفی مدام موجب یک حرکت مارپیچی پایینرونده است و به یک نومیدی کامل « که هیچگاه شخصی قادر نیست مطلبی را بخاطر بسپارد» منجر می شود و هر وقت که موضوع جدید آموخته می شود در زمان کوتاهی فراموش می گردد.

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

هر موقع که به مطلب جدیدی بر میخورد بیشتر ناراحت می شود، نتیجه این می گردد که خیلی از افراد پس از گذرانیدن امتحانات خود بندرت به کتابهای درسی که خوانده اند نزدیک می شوند.

کوتاهی در تجدیدنظر و دوباره خوانی برای حافظه نیز بد است. اگر در حفظ هر نکته از اطلاعات جدید غفلت شود آن اطلاعات در سطح دانسته و ضمیر آگاه شخص نخواهد ماند.

تا روابط جدیدی را با سایر قسمتهایی که در حافظه است در موقع لزوم تشکیل دهد. از آنجائی که عمل حافظه بر مبنای ارتباط با سایر اطلاعات است هر قدر اقدام کمتری در مخزن حافظه قرار داشته باشد به همان اندازه امکان کمتری برای ثبت اقلام جدید وجود دارد.

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

امتیاز فردی که مرور و تجدید نظر می کند بسیار است هرچه شخص بیشتر معلومات خود را حفظ کند به همان نسبت بیشتر قادر به جذب اطلاعات وبکار بردن آنها می باشد موقعی که چنین شخصی مطالعه می کند معلومات وسیعی که تحت فرمان دارد او را قادر می سازد تا معلومات جدید را آسانتر هضم کند و هر قسمت از معلومات جدید به مخزن اطلاعات مربوط اضافه گردد.

این عمل مثل گردانیدن یک گلوله برف است، هرچه گلوله برف سریعتر بزرگ شود به همان نسبت سریعتر به حرکت در می اید و بالاخره بجائی می رسد که تحت نیروی جنبش خود، خوبخود به حرکت و گردش ادامه می دهد.

یاد آوری | یادسپاری | فراموشی

اگه در این زمینه سوالی دارین اینجا کلیک کنین

و

اگه دنبال مطالب بیشتر می گردی اینجا کلیک کن

بلاگ, مقالات , , , , ,
درباره admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.