برنامه درسی به روند درس خوندنت نظم می ده. اولویت کارهات رو مشخص می کنه. برات وقت آزاد ایجاد می کنه، استرس و سردرگمی هات رو کم می کنه و شانس موفقیت رو بیشتر می کنه.