عدم دریافت پیامک فعال سازی

در صورتی که پیامک فعال سازی برای شما ارسال نشده است، با وارد کردن مجدد شماره تلفن همراه خود یک پیامک جدید برای شما ارسال خواهد شد