رتبه دانشگاه های پزشکی ایران .نتایج رتبه‌بندی بین المللی وبومتریک (Webometrics) در جولای ۲۰۲۰ نشان می دهد که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی Webometrics در جولای ۲۰۲۰ و مقایسه آن با ژانویه ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده است.

رتبه دانشگاه های پزشکی ایران . یه مشاور

علامت‌های منفی در کنار اعداد نشان دهنده کاهش رتبه است اما این رتبه بندی نشان می‌دهد که از میان ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور حاضر در این رتبه بندی ۵۳ دانشگاه دارای رشد در رتبه بندی جولای سال ۲۰۲۰ نسبت به ژانویه سال ۲۰۲۰ هستند.

بر اساس این رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی بم و تربت حیدریه ۵۷ درصد رشد نسبت به دوره قبلی داشته‌اند. بیشترین کاهش رتبه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

جدول رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی در وبومتریک

رتبه کشوری

دانشگاه

رتبه جهانی جولای ۲۰۲۰

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۲۰

تفاوت رتبه جولای و ژانویه ۲۰۲۰

درصد تغییر در جولای ۲۰۲۰

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۳۹

۵۶۸-

۲۹

۵

۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۶۵۶

۷۹۳‌

۱۳۷

۱۷

۳

*دانشگاه تربیت مدرس

۸۲۶

۸۶۰‌

۳۴

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰۴۸

۱۱۵۲‌

۱۰۴

۹

۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۰۶۴۲۰۶۴-

۱۰۰۰

۴۸

۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۲۱۵

۱۳۱۵‌

۱۰۰

۸

۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۲۲۵

۱۴۳۳-

۲۰۸

۱۵

۸

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۲۷۴

۱۳۱۱

۳۷

۳

۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۱۹۱۸

۲۱۵۶‌

۲۳۸۱۱

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۹۸۰

۲۰۹۸‌

۱۱۸

۶

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲۰۴۸

۲۲۱۸‌

۱۷۰

۸

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲۰۶۴

۲۲۶۴‌

۲۰۰

۹

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

۲۲۸۹

۲۴۲۹-

۱۴۰

۶

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲۳۴۷

۲۵۲۶‌

۱۷۹

۷

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۲۴۶۴

۲۷۱۶‌

۲۵۲

۹

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۲۶۰۷

۲۸۴۹‌

۲۴۲

۸

۱۷

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۲۶۴۹۲۸۳۲‌

۱۸۳

۶

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲۸۰۱

۲۹۰۱

۱۰۰

۳

۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۲۸۰۷

۲۹۲۸‌

۱۲۱

۴

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۸۶۰

۲۹۴۲

۸۲

۳

ادامه جدول رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی در وبومتریک

رتبه کشوری

دانشگاه

رتبه جهانی جولای ۲۰۲۰

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۲۰

تفاوت رتبه جولای و ژانویه ۲۰۲۰

درصد تغییر در جولای ۲۰۲۰

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۲۸۸۷

۳۱۰۱‌

۲۱۴

۷

۲۲

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳۰۷۱۳۲۷۵‌۲۰۴

۶

۲۳

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳۰۹۵

۳۲۳۳‌

۱۳۸

۴

۲۴

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۳۱۰۳

۳۲۱۴-

۱۱۱

۳

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳۱۴۶

۳۳۹۲‌

۲۴۶

۷

۲۶

دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

۳۱۷۶-

۲۳۱۹

-۸۵۷

-۳۷

۲۷

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۳۳۴۶

۳۴۰۱‌

۵۵

۲

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۳۳۶۶-

۲۷۳۱

۶۳۵-

-۲۳

۲۹

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۳۳۷۳

۳۵۱۰‌

۱۳۷

۴

۳۰

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۳۴۱۴

۳۶۰۱‌

۱۸۷

۵

۳۱

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۳۴۳۱

۳۴۸۰-

۴۹

۱

۳۲

*دانشگاه شاهد۳۴۸۵

۳۶۳۶-

۱۵۱

۴

۳۳

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۳۵۰۷

۷۷۲۱‌

۴۲۱۴

۵۵

۳۴

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۳۵۷۱

۳۶۹۹‌

۱۲۸

۳

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۳۵۸۶

۳۶۸۹‌

۱۰۳

۳

۳۶

دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی

۳۶۴۳

۳۷۸۳‌

۱۴۰

۴

۳۷

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۳۶۷۴

۳۷۹۲‌

۱۱۸

۳

۳۸

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۳۶۸۶

۳۷۵۵-

۶۹

۲

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

۳۷۸۲

۳۸۱۹‌

۳۷

۱

۴۰

دانشگاه علوم پزشکی فسا

۳۸۸۴

۳۹۸۹‌

۳

۳

 

ادامه جدول رتبه دانشگاه های پزشکی ایران در وبومتریک

رتبه کشوری

دانشگاه

رتبه جهانی جولای ۲۰۲۰

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۲۰

تفاوت رتبه جولای و ژانویه ۲۰۲۰

درصد تغییر در جولای ۲۰۲۰

۴۱

دانشگاه علوم پزشکی قم

۳۹۱۵-

۳۲۵۷

۲۰-

-۲۰

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۴۰۲۹

۴۲۲۵-

۵

۵

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

۴۰۲۹

۴۱۳۹

۴۷

۱

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۴۱۵۲

۶۲۰۰‌

۲۰۴۸

۳۳

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۴۲۰۹-

۳۳۷۶

-۸۳۳

-۲۵

۴۶

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۴۳۱۲

۴۴۲۵‌

۱۱۳

۳

۴۷

دانشکده علوم پزشکی گناباد

۴۳۲۲

۱۱۴۴۹-

۷۱۲۷

۶۲

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۴۹۳۳

۱۱۴۱۵-

۶۴۸۲

۵۷

۴۹

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۵۴۴۵

۱۱۴۹۷-

۶۰۵۲

۵۳

۵۰

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

۶۷۵۳

۷۸۱۸-

۱۰۶۵

۱۴

۵۱

دانشگاه علوم پزشکی بم

۸۰۷۹

۱۹۰۷۰-

۱۰۹۹۱

۵۷

۵۲

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

۱۱۲۸۰-

۱۰۸۸۶-

-۳۹۴

۵۳

دانشکده علوم پزشکی گراش

۱۲۴۵۵

۵۴

دانشکده علوم پزشکی لارستان

۱۳۲۹۷-

۱۲۰۱۴

-۱۲۶۳

-۱۱

۵۵

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

۱۴۶۵۹-۱۳۵۹۶-۱۰۶۳-

۵۶

دانشکده علوم پزشکی آبادان

۱۵۷۹۳-۱۴۰۴۵-

-۱۷۴۸

۱۲-

۵۷

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر۱۹۸۲۵-۱۷۱۱۶-

-۲۷۰۹

-۱۶

۵۸

دانشکده علوم پزشکی ساوه

۱۹۸۷۷

۲۰۶۲۸

۷۵۱

۴

۵۹

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

۲۰۲۸۷

۲۱۰۱۴

۷۲۷

۳

۶۰دانشکده علوم پزشکی تربت جام۲۰۷۴۳۲۱۹۸۵۱۲۴۲۶
۶۱دانشکده علوم پزشکی اسفراین۲۱۸۳۴۲۲۱۸۸-۳۵۴۲
۶۲دانشکده علوم پزشکی سیرجان۲۲۴۸۶
۶۳دانشکده علوم پزشکی شوشتر۲۲۷۲۰
۶۴دانشکده علوم پزشکی خمین۲۴۰۴۶
۶۵دانشکده علوم پزشکی خلخال۲۵۰۳۹۲۵۴۲۹۲-۴۵۳۲
۶۶دانشکده علوم پزشکی اسدآباد۲۶۴۱۵
۶۷دانشکده علوم پزشکی خوی۲۶۶۱۷

 

رتبه دانشگاه های پزشکی ایران

بر اساس اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، رتبه کشوری در بخش علوم پزشکی مشخص شده است. همچنین دو دانشگاه تربیت مدرس و شاهد هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر آن را شامل می‌شوند.

به گزارش مهر، وبومتریک (Webometrics) یا رتبه بندی وب سایت‌های دانشگاهی یک رتبه‌بندی وب‌سنجی است که در سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، بر اساس چهار شاخص تهیه شده است.

شاخص حضور (۵ درصد)، شاخص ضریب تأثیر (۵۰ درصد)، شاخص بازبودن و شفافیت (۱۰ درصد)، شاخص عالی بودن (۳۵ درصد) در این رتبه بندی مؤثر هستند. به این ترتیب:

«ارائه دانش عمومی» (اندازه یا تعداد صفحات اصلی وب سایت اصلی مؤسسه که منشأ آن در گوگل قابل بازیابی باشد) با وزن ۵ درصد.

«قابلیت مشاهده محتویات وب» (تأثیر تعداد شبکه‌های خارجی که به صفحه‌های وب مؤسسه پیوند می‌زنند عادی شده و سپس ارزش متوسط آنکه منشأ آن Ahrefs و Majestic است) با وزن ۵۰ درصد.

«شفافیت» محققان برتر استناد شده (تعداد استنادات از ۱۰۰ نویسنده برتر (به استثنای ۵ ناحیه خارج) که منشأ آن پروفایل گوگل اسکولار محققان است) با وزن ۱۰ درصد.

«عالی بودن» مقالات برتر استناد شده (تعداد مقالات در میان ۱۰ درصد برتر و دارای بیشترین استناد در ۲۶ رشته برای پنج سال: ۲۰۱۳-۲۰۱۷ که منشأ آن Scimago است) با وزن ۳۵ درصد.» از شاخص‌های وبومتریک هستند.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *