آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، برای آشنایی با شرایط انتفالی ، تغییر رشته ، انصراف از تحصیل ، تبت نام و…. کاردانی . کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته
آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
مقدمه آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
بیش از چند سال از اجرای آیین نامه آموزشی دورهای کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه ۱۳۶۹ شورای عالی برنامه ریزی (نشریه ۱۰۱)می گذرد. و این مدت ، فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.بر این اساس کمیسیون تدوین آیین نامه ها ماموریت یافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها و کارشناسان مسایل آموزشی خصوصا معاونین آموزشی دانشگاهها ، آیین نامه مزبور را بررسی نموده برخی از موارد را اصلاح و تجدید نظر و اشکالات آنرا بر طرف نماید و این کار صورت گرفت و آیین نامه جدید تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی نیز طی جلسات ۳۱۶ الی ۳۳۹ خود  آنرا برسی و اصلاح و سپس در جلسه ۳۳۹ به تصویب نهایی رسانید که بصورت متن پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود .این آیین نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر آموزشی عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی دانشگاهها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است.لکن آنچه در نیل به این  هدفها اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و بکار بستن دقیق ضوابطی است که در آیین‌نامه ، پیش بینی شده است. و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی و دانشگاهها، و همکاری استادان و دانشجویان متعهد حاصل خواهد شد.

آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

با امید تحقیق این همکاری و هماهنگی و توجیه و تبیین این موضوع ، تذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱_ در این آیین نامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است . آنجا که ساکت است تصمیم گیری بر عهده شورای آموزشی دانشگاه مربوط است لکن تغییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول آیین نامه ، مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارت مشاهده شود رفع آن بر عهده کمیسیون تدوین آیین نامه های شورای عالی برنامه ریزی است.
۲_مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی اعم از دانشگاهها، مجتمع‌های دانشگاهی، مرکز عالی، دانشکده ها و دیگر انواع واحدها آموزش  عالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان  آموزش پزشکی است .
۳_ مسئولان اجرایی ، اساتید راهنما ، مدرسان و دانشجویان ،ملزم به رعایت و اجرای این آیین نامه هستند. هر عملی که خلاف این آیین نامه در جایی صورت گیرد از درجه ااعتبار ساقط است و آن عمل به هیچ وجه در جای دیگر قابل استناد نخواهد بود.
۴_لازم است دانشگاهها ، دانشجویان را از آغاز تحصیل با مواد این آیین نامه آشنا سازند و به هنگام نام‌نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی  ابتدای هر سال تحصیلی ، اهم مواد آن را در اختیارت دانشجویان قرار دهند و.
۵_دانشگاهها موظفند با تعیین استاد راهنما ، دانشجویان را در انتخاب واحدهای درسی و آشنایی کامل با اصول این آیین نامه یاری دهند. و ترتیبی بر قرار سازیند  که انتخاب درس دانشجویان با مشورت و تایید استاد راهنما  صورت گیرد. نو استادان راهنما  موظف باشند هر نکته ی را که در بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان موثر است به آنان یاد آوری نمایند.
۶_ استادان و دانشگاهها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند و در مهلت مقرر در آیین نامه ، نمرات نهایی امتحانات دانشجویان را به آموزشی تحویل نمایند . چه بی توجهی به این مهم ، بخش قابل توجهی از آیین نامه آموزشی را معطل گذاشته احتمالا موجب تضییع حقوق دانشجویان خواهد شد.
۷_ چنانچه استادان محترم و مسئولان آموزشی آگاهند در برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی ، ریز مواد و محتوی بسیاری از دروس پایه و بعضی از دروس اصلی برای چندین رشته یا گرایش تحصیلی هم خانواده از  یک یا چند گروه آموزشی مشترک است. مثل محتوی ریاضی ۱و۲ که برای تمام رشته های فنی و مهندسی ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و آمار یکسان است ، لازم است مسئولان آموزشی دانشگاهها با مشورت بخش کامپیوتر به این دروس مشترک کد واحد اختصاص دهند و دانشجویان را به طور مساوی در کلاسها تقسیم نمایند تا از امکانات آموزشی به نحو بهتر ، بیشتر و به طور بهینه استفاده شود.
۸_ کلیه دانشگاهها و ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه ها ی آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی می‌باشند و هیچ تغییری در عنوانها، تعداد و محتوی دروس و تغییر در دروس پیشنیاز مجاز نیست. چنانچه استادان و گروههای آموزشی در این گونه موارد نظری داشته باشند، می توانند نظر خود را در این زمینه به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد نمایند .
۹- در حالیکه نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص و آزموده بسیار زیاد ولی امکانات آاموزشی حداکثر استفاده را به عمل آورند تا بیاری خداوند متعال در آینده شاهد شکوفایی فرهنگ و رشد کیفی آموزش عالی در سطح کشور اسلامی خود باشیم.
در پایان وزارت علوم تحقیات و فن آوری امیدوار است با تصویب و ابلاغ این آیین نامه بسیاری از مشکلات دانشگاهها از لحاظ مقررات آموزشی برطرف شود . با این امید نظرات مجریان، استادان، و دست اندرکاران آموزش عالی در خصوص نتایج حاصل از ااجرای این آیین نامه ، می تواند در جریان تجدید نظرهای بعدی، مورد استفاده و استناد قرارگیرد.

تعاریف  آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱_دانشگاه :
به همه دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی، روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی، ‌دانشگاه گفته می شود.
۲_ دانشکده:
دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مانند دانشکده علوم ، دانشکده برق دانشکده الهیات و نظیر آن.
۳_ گروه آموزشی:
گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. مانند گروه ریاضی ،گروه معارف اسلامی و نظیر آن.
۴_ گروه برنامه ریزی :
منظور از گروه برنامه ریزی یکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت فرهنگ  آموزش عالی استقرار دارند.
۵_ گروه آزمایشی:
منظور از گروه آزمایشی یکی از گروههای آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در اامتحانات سراسری دانشگاهها است،‌که داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می‌کند.
۶_ دوره:
منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود . مانند دوره کاردانی، دوره کارشناسی و…
۷_ اداره آموزش :
منظور از اداره آموزش، یک واحدی اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه مواد آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل فرم نویس، انتخاب واحد ، تجدید امتحانات ، جمع آاوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.
۸_استاد:
هر عضو هیاْت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا علمی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نمایده می‌شود.
۹_رشته:
رشته یکی از شعب فرعی از گروههای علمی (علوم پزشکی ،علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی، کشاورزی ، هنر ، تربیت معلم و علمی _کاربردی) است که از لحاظ موضوع کاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد . دروس مشترک در دو رشته متفاوت، نباید از ۳۰ درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.
۱۰_گرایش:
هریک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نمایده می شود. ااختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از ۷ درصد کل واحدهای رشته کمتر و ااز ۳۰ درصد کل واحدها بیشتر باشد.

  آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود به دانشگاه

ماده ۱:
شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره‌های دکترای عمومی پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی، اعم ااز دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:
۱: مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۲:  داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تایید وزارت آآموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت فرهنگ  آاموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
۳: پذیرفته شدن در آزمون ورودی .
۴: سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذی ربط صادر می شود.
نام نویسی
ماده ۲:
پذیرفته شدگان آزمون ورودی، باید برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام‌نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف ااز تحصیل تلقی خواهد شد.
ماده ۳:
دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد.ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره:
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی ،با دلیل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.
منع تحصیل همزمان
ماده۴:
دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از سه رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته‌های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد .
تبصره:
دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان )، از شمول این ماده مستثنی هستند .تعریف دانشجوی ممتاز ، و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود .

 نظام آموزشی در  آیین نامه آموزشی دانشگاه ها

تعریف واحد درسی
ماده ۵ :
آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است .در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است .
هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری ۱۷ ساعت، عملی (یا آزمیشگاهی) ۳۴ ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی ) ۵۱ ساعت، کار آموزی و کارورزی (یا کار در عرصه ) ۶۸ ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی ) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته‌هایی که داری پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.
سال تحصیلی
ماده ۶:
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عند اللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۷ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است.
تبصره آیین نامه آموزشی دانشگاه ها :
مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
ماده ۷:
تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.ترتیب دروس با رعایت پیشنیازها ، روش تدریس، و و جابه جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه است.
دروس انتخابی
ماده ۸:
دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.
ساعات حل تمرین
ماده۹:
دانشگاهها می توانند، در صورت لزوم ، به تشخیص گروه آموزشی ، در هر رشته از دوره های کارشناسی، تا ۲۰ ساعت، ‌در دروه‌های کاردانی کارشناسی ناپیوسته تا ۱۰ ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند.

آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها
ماده ۱۰:
تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:
دوره های کاردانی: بین ۶۸ تا ۷۲ واحد-دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : ۱۳۰ تا ۱۳۵ واحد -دوه های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی : ۱۳۰ تا ۱۴۰ واحد -دوره های کارشناسی ناپیوسته ۶۷ تا۷۰ واحد. دوره های کارشناسی ارشد پیوسته : ۱۷۲ تا ۱۸۲ واحد.
ماده ۱۱:
هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره ۱ آیین نامه آموزشی دانشگاه ها :
در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است .
تبصره ۲ آیین نامه آموزشی دانشگاه ها :
در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند .
تبصره ۳ آیین نامه آموزشی دانشگاه ها :
اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا۲۴ واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره ۴ آیین نامه آموزشی دانشگاه ها:
در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .
تبصره ۵  آیین نامه آموزشی دانشگاه ها:
تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.
دروس پیشنیاز
ماده ۱۲ :
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها ، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره ۱:
تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد، نحوه ارائه ، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
تبصره ۲:
سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون وزودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد .
تبصره ۳:
ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها ، از هر حیث، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.
نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو ، محاسبه می شود و در مشروطی قبولی یا دردی دانشجو نیز تاثیر دارد.
تبصره ۴:
به حداکثر طول دره تحصیل دانشجویانی که حداقل ۸ واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.
طول دوره
ماده۱۳ :
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و در دروره های کارشناسی پیوسته ۶ سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

آیین نامه آموزشی دانشگاه هاحضور و غیاب -حضور در جلسات درس

ماده ۱۴:
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.
تبصره ۱:
در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از  باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود . در این حالت رعایت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.
تبصره ۲:
غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یابه هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو  غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.
غیبت در امتحان
ماده ۱۵:
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .
ماده ۱۶ :
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است .

آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – حذف و اضافه

ماده ۱۷ :
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
ماده ۱۸:
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درسهای نظری خود  را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً، تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر شود.
ماده ۱۹:
حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در ین صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

آیین نامه آموزشی دانشگاه ها  – ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی
ماده ۲۰:
ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج  امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
تبصره:
برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.
ماده ۲۱:
معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.
ماده ۲۲:
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می‌شود.
تبصره:
اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند.
 درس ناتمام
ماده ۲۳:
در موارد استثنائی، نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب، توأم با پروژه ارائه می‌شود، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلفی می‌گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.
اعلام نمرات
ماده ۲۴:
استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.
ماده ۲۵:
اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.
تبصره:
نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است.
میانگین نمرات – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۲۶:
در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می‌شود.
تبصره ۱:
برای محاسبه میانگین نمرات،‌تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می‌شود.
تبصره ۲:
دوره تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی‌شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می‌گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می‌شود. به همین نحو نمرات دانشجو، در نیمسالی که الزاماً کمتر از ۱۲ واحد انتخاب می‌کند، و کسر بودن واحدها خارج از اداره او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می‌شود، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
نام نویسی مشروط – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۲۷:
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره:
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، کتباً اطلاع دهد. و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.
ماده ۲۸:
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
 اخراج دانشجوی مشروط – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۲۹:
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
ماده ۳۰:
دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می‌شود، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، یا موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از ۱۲ نباشد، می تواند با رعایت سیر ضوابط مربوط، ‌مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.
تبصره:
در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو می‌تواند  با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
ماده ۳۱:
دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می‌شود، در صورت انجام یا لغو تعدادی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند. و در صورت قبولی د رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهائی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را به پذیرد.
شمول آیین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته
ماده ۳۲:
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی (۱۳۵ تا ۱۴۰) تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی، پروژه و پایان‌نامه که در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.

آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی
ماده ۳۳:
دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره:
مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.
ماده ۳۴:
تقاضی مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره:
اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزش ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.
 انصراف از تحصیل – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۳۵:
ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.
تبصره:
در موارد استثنایی، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند، باید دلیل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.
ماده ۳۶:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره ۱:
دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.
تبصره ۲:
تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت
ماده ۳۷:
دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه، به خارج از کشور اعزام می‌شود، می تواند با ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا ۴ سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 آیین نامه آموزشی دانشگاه ها  – انتقال

تعریف انتقال
ماده ۳۸:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده ۳۹:
انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:
۱-      شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنان کفیل خانواده شناخته شود.
۲-      معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
۳-      ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد. به تایید مراجع ذی ربط.
تبصره ۱:
هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره ۲:
برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
تبصره ۳:
در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.
تبصره ۴:
به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل، کمیته‌ی در معاونت دانشجویی وزارت  فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می‌شود. این کمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران، سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند.
ماده ۴۰:
انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، بلامانع است.
ماده ۴۱:
انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.
انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۴۲:
انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه، صورت می‌گیرد. و این ضوابط توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می‌شود.
 انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۴۳:
انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین نامه ی صورت می گیرد که در جلسه ۲۲۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۴ شورای عالی برنامه‌ریزی تصویب و ابلاغ شده است. (ضمیمه ۳)
ماده ۴۴:
دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد، حداقل ۶ هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.
ماده ۴۵:
دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداکثر، ظرف یک هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مکلف است، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.
تبصره:
در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود.
ماده ۴۶:
در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها ۱۲ و یا بالاتر است پذیرفته می‌شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از ۱۲ است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
تبصره:
تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده، فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود. فقط دروس پذیرفته شده در میانگین کل محاسبه می‌شود دروس پذیرفته شده خیر.
ماده ۴۷:
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. و در آن مدرک، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می‌شود.
ماده ۴۸:
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

 آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – دانشجوی مهمان

ماده ۴۹:
در مواردی که دانشجو به طور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد.
ماده ۵۰:
مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که، دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
ماده ۵۱:
مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده ۵۲:
هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی، یا دو نیمسال در دوره کارشناسی، در یک دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمان (جه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است،‌از ۴۰ درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.
تبصره:
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت، باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.
ماده ۵۳:
واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود. و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
ماده ۵۴:
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – تغییر رشته

ماده ۵۵:
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:
۱-      ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
۲-      حداقل  و حداکثر  واحدهای دوره را گذرانده باشد.
۳-      نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
۴-      با توجه به حداکثر مدت مجاز از تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیا در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره ۱:
تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط ین ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.
تبصره ۲:
تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول به احراز شرایط مربوط است.
تبصره ۳:
دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.
ماده ۵۶:
تغییر رشته در مقاطع تحصیل هم سطح، صورت می گیرد. در غیر این صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر، امکان پذیر است.
ماده ۵۷:
در صورت موافقت با تقاضای رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
تبصره :
اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می‌شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می‌شود.
ماده ۵۸:
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید، اشترک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.
تبصره ۱:
دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می‌شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این حال، چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از ۱۲ باشد، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.
تبصره ۲:
در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای رشته او موافقت نمی‌شود.
 تغییر رشته اضطراری – آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
ماده ۵۹:
چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه‌ی گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، ‌می تواند با رعایت سیر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده ۵۵ (باستثنای بند ۱) و ماده ۵۷ معاف خواهد بود.
تبصره:
در مواردی که دانشجو به دلیل نقص عضو و بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از شته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد.
ماده ۶۰:
دانشجویان دوره دکترای پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، که به دلیلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند، در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و با احتساب واحدهایی که گذرانده اند، می توانند به  یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر، در مقاطع کاردانی یا کارشناسی، تغییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده، در رشته جدید، به ادامه تحصیل بپردازند.
تبصره:
در صورتی که دانشگاه مبدأ، فاقد رشته متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو، حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، تا دانشجو را در یکی از دانشگاههای دیگر جایابی نمایند.
ماده ۶۱:
متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم، حداقل ۶ هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.
ماده ۶۲:
تغییر رشته در مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است. در این حال برای این گونه دانشجویان، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر ۲۰ واحد پذیرفته شده از دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می‌شود.

 آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – پذیرش واحدهای درسی

ماده ۶۳:
معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی که به شرح زیر مجاز است:
.۱ دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
.۲ دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
.۳ تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنام مصوب شورای عالی نام ریزی باشد
.۴ محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از ۱۲ کمتر نباشد.
تبصره ۱:
معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.
تبصره ۲:
نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره ۳:
به ازاء هر ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

 آیین نامه آموزشی دانشگاه ها – فراغت از تحصیل

ماده ۶۴ :
دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوزه های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه به موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره ۱:
تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.
تبصره ۲ :
با توجه به تبصره۱ و رعایت دقیق ماده ۲۴ ضرورت دارد، هر دانشگاه در هر نیمسال ، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.
ماده ۶۵:
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل ۱۲ باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند . در صورتی ک میانگین نمرات دانشجو از ۱۲ کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا ۲۰ واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از ۱۲ قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و ۲ نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می‌شود.
تبصره ۱:
دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده  کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می‌شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس ماده ۳۰ و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ‌التحصیل شود.
تبصره ۲:
دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته ها که بیش از ۱۳۵ واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات ۱۲ گذرانده باشند در صورتی که به دلیلی از تحصیل منع شوند، و یا میل به ادامه تحصیل نباشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند.
ماده ۶۶:
ین آیین نامه در ۱۲ فصل، ۶۶ ماده و ۴۸ تبصره در جلسات ۳۱۶ الی ۳۳۹ شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه ۳۳۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۶ به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌شوند لازم الاجرا است. و از لین تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مغلیر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها