انرژی مثبت ، انرژی منفی ، دزد انرژی و همراه دزد انرژی . بعضی ها انرژی آدم رو می گیرن و در عوض ب آدم انرژی منفی می دهند. از این آدم ها باید دوری کرد.
انرژی مثبت ، انرژی منفی ، دزد انرژی و همراه دزد انرژی
بی حوصله‌ایم، خسته‌ایم، از موقعیتی که در آن قرار داریم، راضی نیستیم و در یک کلام کم آورده‌ایم و نمی‌دانیم که چه کنیم. در این مواقع، بسیاری از ما به جای آنکه راهکار درست و مثبتی را انتخاب کنیم، دزد انرژی می‌شویم؛ شیوه‌ای که نه برای خودمان کارآمد است و حال  خوب  پایداری به ما می‌دهد و نه برای فرد مقابل ما خوشایند است.

انرژی مثبت ، انرژی منفی ، دزد انرژی و همراه دزد انرژی

معمولاً ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل می‌شود:
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ : ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهدید، ﺍﺭﻋﺎﺏ، ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ، ﺗﺮﺳاندن دیگران ﻭ رفتارهای پرخاشگرانه، ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می­گیرند.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ: ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ، ﺩﺭد ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ، اشک ریختن و  گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ‌ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭی‌های خود، طرف مقابل خود ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ می‌کنند‌. هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زیرا ﻫﺮ چه به آنها گفته شود، ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند کرد و ﻓقط می‌خواهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊی خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ دیگران ﺟﺒﺮﺍﻥ کنند.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻏﺮﻭ: ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می‌کنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظیر ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ، بسیار است.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ: ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊی هستند ﻭ معمولاً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭا می­توانند ﺑﺰﻧند. قهر می‌کنند، سکوت می‌کنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ می‌خواهند ﺑﺎ این کار، ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

 در مقابل دزدان انرژی چه باید کرد؟

کمبود انرژی برای هر فردی، اعم از افرادی که جسم و روحی قوی یا ضعیف دارند، اتفاق می‌افتد؛ مهم این است که بدانیم چگونه بار دیگر انرژی خود را تقویت کنیم و از حال بد به حال خوب برسیم. نیایش کردن،  تفریح کردن، مصرف غذای سالم و تازه، خوابیدن یا استراحت کردن، مدیتیشن، ورزش و حضور در طبیعت و استفاده از نور خورشید، گیاهان و حیوانات، از را­ه های دریافت انرژی پاک و سالم است؛ یعنی هر وقت احساس کردیم که با ﺩﺍﺩ زدن، ﻧﺎﻟﻪ کردن یا غرغر کردن، اشک ریختن، بهانه‌گیری و قهر کردن می‌خواهیم دزدی انرژی کنیم، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان بگوییم که ﻣﻦ انرژی ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩه‌ام و ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﻡ؛ ﭘﺲ ﺩﺯﺩﯼ نمی‌کنم و ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺎلم ﮐﻤﺒﻮﺩﻡ ﺭا ﺟﺒﺮﺍﻥ می‌کنم؛ سپس ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ، نیایش کنیم،  ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺷاد گوش دهیم، به سراغ  ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ برویم یا دقایقی ﻣﺪیتیشن نماییم. ﺷﺎﯾﺪ هم ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥ، ﺑﺰرگترین ﮐﻤﮏ ﺭا به ما می­کند.همچنین اگر با فردی  روبرو شدیم که دزد انرژی است، ﻭﺍﺭﺩ این دزدی یا داد و ستد ناصحیح انرژی نشویم.  ﺍﮔﺮ فرد مقابلمان ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺮایش به آرامی ﺷﺮﺡ می‌دهیم ﮐﻪ ﮐﺎر نادرست آنها چه تاثیر منفی و نامطلوبی روی ما دارد، و چنانچه ﺗﺸﺨﯿﺺ دادیم که در برابر پذیرش این واقعیت، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ می‌کند ﻭ توضیح بیشتر بی فایده است، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﯼ وی نشویم و انرژی حیاتی خود را خرج چنین فردی  نکنیم، ﺧﻮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮین ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ این فرد  ﺍﺯ این  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ‌ﻫﺎﯼ نادرست ﺍﺳﺖ.ﺍﻟﺒﺘﻪ  چنین فردی، ﺣﺘﻤﺎً در ابتدا ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ می‌بیند مکانیسم دفاعی او ﺟﻮﺍﺏ نمی‌دهد، ناراحت و عصبی می‌شود ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ‌ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ بی‌تفاوتی می‌کند؛ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ می‌دانیم ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ چه واکنشی را انتخاب نموده‌ایم، ﺑﺪﻭن ﻭرود به این ﺑﺎﺯﯼ، ﮐﺎﺭ صحیح ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهیم و با شجاعت، در حفظ یک محیط اجتماعی سالم قدم بر می‌داریم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *