مشاوره

شرایط معافیت از طرح پزشکی و 11 شرط معافیت از طرح پزشکی

شرایط معافیت از طرح پزشکی و قوانین  معافیت از طرح . دانشجویان رشته های پزشکی بعد از فارغ التحصیلی باید طرح را در جاهایی که تعیین میشه بگذرونن.
شرایط معافیت
انواع معافیت های موجود در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای طرح رشته های پزشکی به صورت زیر است.

شرایط معافیت از طرح پزشکی :

در رشته های پزشکی برای فارغ التحصیلان به شرح زیر است – طرح رشته های پزشکی

شرایط معافیت از طرح رشته های پزشکی چیه ؟ بعد از پایان تحصیلات سخت رشته های پزشکی باید بری یه جا خدمت طرح رو بگذرونی

ماده ۳ : انجام خدمات سربازی بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی
ماده ۲ : خانواده شهدا (فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی ، خواهر و برادر شهید ، آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

جانبازان بالای ۲۵ درصد ،بانوانی که حضانت فرزند را دارا می باشند ،تک فرزند خانواده، فرزند جانباز ۵۰ درصد وبالاتر،همسر جانباز ۷۰درصد و بالاتر)

ماده ۹ : فارغ التحصیلان خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ( ارز دولتی دریافت نکرده باشند و در صورت طی دوره تکمیلی در داخل کشور ،شهریه مربوطه را پرداخت نموده باشند)
ماده ۱۲: فارغ التحصیلان بالای ۴۵ سال
ماده ۷:  آیین نامه اجرایی قانون در خصوص مشمولانی که مشکلات بیماری با تایید شورایعالی پزشکی وزارت متبوع دارند.
ماده ۸ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :

انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سازمان پزشکی قانونی با اخذ تعهد محضری بیشتر از ۲۴ ماه خدمت (این افراد صرفا پس از سپری نمودن مدت تعهد مذکور معافیت ماده ۸ دریافت مینمایند).
بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از ۱/۹/۸۰
بانوانی که همسرشان فوت نموده است. ( درسال1397 حذف شد)
رزمندگانی که حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه درجبهه دارند .
استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل را دارا باشند .( این شرط در سال 1397 حذف شد)

برندگان مدال طلا کشوری از المپیادهای دانش آموزی ،۱۰ نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی، افراد دارای ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی،رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی

فارغ التحصیلان دکتری دندانپزشکی که کارمند رسمی دانشگاه ومقطع قبلی آنان بهداشتکار دهان و دندان باشد و تعهدات ۵ ساله مربوطه را انجام داده باشند.
انجام خدمات برخی از فارغ التحصیلان درمقاطع قبلی (باارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی ،ازانجام خدمات در مقطع جدید معاف میگردند.
لازم به ذکر است :

رشته های تحصیلی مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات مربوطه معاف بوده ودر صورت تمایل می توانند خدمات مربوطه را به صورت اختیاری انجام دهند .بدیهی است چنانچه تمایل به انجام خدمات نداشته باشند نیازی به صدور گواهی معافیت نمی باشد .

امکان رفتن به طرح موقت قبل از سریازی حذف شد.

کسری خدمت نقاط محروم هم حذف شد.

قوانین خدمت پزشکان و پیراپزشکان و شرایط معافیت از طرح پزشکی :

قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان و معافیت از طرح

ماده 1ـ كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم وبالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد، مكلفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور ودر مناطق مورد نياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وتشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.

تبصره1ـ مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال مي باشد.

تبصره2ـ مدت فوق براي كمتر از دوسال برحسب محروميت نقاط به تفصيل آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد0

تبصره3ـ كساني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده ، همچنين كساني كه داراي پروانه دائم پزشكي بوده يا واجد شرايط دريافت پروانه دائم باشند با دريافت مدرك تحصيلي جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمي باشند.

تبصره4ـ پزشكان عمومي ذكور مشمول اين قانون وقانون پيام آوران بهداشت موظفند حداقل يكسال خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي ودرماني روستاها وبخشهاي كشور انجام دهند..

تبصره5ـ مستخدمين رسمي دولت وكادر ثابت نيروهاي مسلح واعضاء هيئت علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي، خدمات موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتي ، درماني انجام خواهند داد.

ماده 2ـ همسران وفرزندان شهداء ، آزادگان و مفقودين جنگ تحميلي ، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود ، برادران وخواهران دوشهيد يا بالاتر، آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامي بالاي 25% مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ونيز تك فرزند خانواده از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف( معافیت از طرح )  هستند ودرصورت تمايل افراد مذكور ونياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اين گروه مي توانند از مزاياي اين قانون بهره مند شوند.

تبصره: درمورد معافيت افراد مازاد بر نياز اولويت با رزمندگان است.

ماده3ـ مدت خدمت دوره ضرورت ودوره احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفه پزشكي انجام شوند از كل خدمت مقرر در اين قانون كسر مي گردد0

ماده 4ـ مشمولان اين قانون مكلفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي معرفي نمايند0 وزارت مذكور موظف است ظرف حداكثر 2 ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق 1 وآزاد معاف نمايد0 كساني كه ظرف مدت مقرر خود را معرفي نمي نمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع بكار نكنند غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد..

ماده5ـ مشمولان اين قانون ماداميكه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند.

ماده6ـ تحويل مدرك تحصيلي وريز نمرات وصدور هرگونه تاييديه تحصيلي وگواهينامه براي مشمولانيكه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است.

تبصره ـ كسانيكه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاههاي معتبر مورد تاييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل مدارك تحصيلي وگواهي موقت طبابت دريافت خواهند داشت.

ماده7ـ فارغ التحصيلان سهميه مناطق 2 وبالاتر ومناطق محروم آزمونهاي سراسري سنوات بعد از انقلاب فرهنگي موظفند تعهدات خود را براساس آئين نامه اي كه به تصويب وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد‌، انجام دهند.

ماده8ـ مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده اند مشمول اين قانون خواهند بود.

ماده9ـ فارغ التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره مند نشده اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود.

تبصره1ـ كسانيكه از ارز دولتي استفاده نموده اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتي خدمات موضوع اين قانون وتهدات مربوطه را انجام خواهند داد.

تبصره2ـ كسانيكه در حين تحصيل رشته هاي علوم پزشكي وارد كشور شده وتحصيلات خود را تا فارغ التحصيلي در داخل كشور ادامه مي دهند در صورتيكه هزينه تحصيل خود را بپردازند واز مزاياي ارزي دولت بهره مند نگرديده باشند براي باقي مانده دوره تكميلي نياز به انجام خدمات قانوني نخواهند داشت.

ماده10ـ خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان وداروسازان به قوت خود باقيست وجزء خدمات موضوع اين قانون محسوب ميگردد.

ماده11ـ مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق ومزايا وامور رفاهي (مرخصيهاي استحقاقي، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غيرنقدي وبيمه عمر ، درمان وحادثه وساير مزايا ) تابع قوانين ومقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد وچنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشندتابع ضوابط حقوقي ورفاهي ان دستگاه خواهند بود.

تبصره1ـ مشمولان اين قانون كه به طور تمام وقت وبدون كار انتفاعي خصوصي خدمت مي نمايند ، چنانچه از گروه داراي پروانه باشند در مقابل دو نوبت كار موظف از حقوق ومزايا، اضافه كاري وحق محروميت از مطب طبق آيين نامه اجرايي كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تدوين خواهند نمود، استفاده مي نمايند ودر صورتيكه از گــــروه بدون پروانه باشند، از مزاياي دونوبت كار موظف ( كار واضافه كار) بهره مند مي گردند.

تبصره2ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي تواند مشمولان موضوع اين قانون را در صورت نياز با اولويت مناطق محروم ونيازمند در حين خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوطه در آورند.

ماده12ـ مشمولان اين قانون كه به سن بالاي 45 سالگي رسيده باشند ، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند (معافیت از طرح )

ماده13ـ بهداشتكاران دهان ودندان وكاردانهاي بهداشت خانواده ومبارزه با بيماريها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص مربوطه به خود مي باشد(شرایط معافیت از طرح)

ماده14ـ به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم ونيازمند كشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي ، سهميه هاي جداگانه اي را براي مناطق محروم ونيازمندكشور اختصاص دهد. دستياران تخصصي استفاده كننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص ، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.

تبصره1ـ دستياران استفاده كننده از سهميه موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرايب مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.

تبصره2ـ دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بسپارند.

تبصره3ـ قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي به قوت خود باقيست.

ماده15ـ قانون تامين وسايل وامكانات تحصيل اطفال وجوانان ايراني واصلاحات آن به قوت خود باقي است وانجام خدمات موضوع اين قانون به عنوان قسمتي از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

ماده16ـ آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي حداكثر ظرف 2 ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده17ـكليه قوانين مغاير با اين قانون لغو ميگردد

 

یه مشاور

یه مشاور از سال 1370تا به حال در زمینه ی آموزش و خدمات کمک آموزشی فعالیت داره. موسسات اوناد ، آرمان پوینده ، نام آوران که در زمینه ی خدمات کمک آموزشی ، مشاوره و تدریس فعالیت داشته و دارند جزو فعالیت ها ی ما می باشد. کنکور در جزیره ی کیش از سال 1384 تا 1396 با مدیریت و برنامه ریزی این مجموعه پیش رفته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا