شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، برای ثبت نام در کنکور سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، پردیس خودگردان و موسسات آموزش عالی خاص به شرح زیر است. تا دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته بیاد بهتره شما اطلاعات اولیه داشته باشی تا بتونی خوب انتخاب رشته کنی.
شرایط پذیرش دانشجو
شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاهها چیه ؟ برای انتخاب رشته، شرایط پذیرش دانشجو و  تحصیل در دانشگاه ها به صورتی است که دانشجو موظف و مکلف است کلیه مقررات عمومی ورود به آموزش عالی و نیز مقررا ت و ضوابط خاص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را رعایت نماید.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شرایط عمومی برای ثبت نام در کنکور  به شرح زیر است:
– پذیرفته شدگان نباید برای شروع و ادامه تحصیل از لحاظ موازین شرعی و قوانین و مقررا ت منعی داشته باشند.
– دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تعهدی از لحاظ تأمین مسکن و خوابگاه و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان ندارند، البته در این خصوص تلاش خود را مبذول خواهند داشت .
– دانشجو ملزم به رعایت برنامه های زمانی ، مکانی (در محدوده تأسیسات متعلق به مؤسسه ) و درسی برای تشکیل کلاس ، آزمایشگاه ، کارگاه ، عملیات صحر ایی ، کارآموزی و این قبیل امور که  در دانشگاه ها و مؤسسا ت تدوین شده می باشد.
– تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تمام وقت بوده ، لذا کارمندان دولت در صورت ی می توانند به تحصیل بپردازند که موافقتنامه رسمی و بدون قید و شرط وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را مبنی بر شرکت در همه کلاس ها، آزمایشگاه ها، کارآموزی ها و فعالیت های دیگر دوران تحصیل عرضه کنند.
– عدم آگاهی دانشجو از ضوابط و مقررات آموزشی ، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.
– پذیرفته شدگانی که در یک یا چند ماده از آزمون ورودی نمره کمتر از حدنصاب کسب کنند، موظفند پس از قبولی در دانشگاه، درو س پیش نیاز دانشگاهی را با نمره تعیین شده بگذرانند.
– هیچ دانشجویی مجاز نیست که همزمان در دو رشته و یا دو محل (اعم از مؤسسات دولتی و غیردولتی ) تحصیل نماید، در صورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.
– با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان ) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه می توانند، با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل نمایند.
– دانش اموختگان دوره های معادل کاردانی (دارندگان مدرک معادل ) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع باشد، می توانند با همان مدرک معادل در آزمون سراسری برای ادامه تحصیل در مقطع بالاترشرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند .
– دانشجویان انصرافی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از این که در آزمون سراسری سال جاری پذیرفته شوند یا نشوند حق بازگشت و ادامه تحصیل به رشته قبلی خود را ندارند.
– شرایط اختصاصی برخی از مؤسسات آموزش عالی ، در جدول شرایط اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  دفترچه راهنما  ی سازمان سنجش درج شده است.

 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عالی:

شرایط پذیرش دانشجو و ضوابط کلی:

– کلیه داوطلبان به شرطی که در آزمون گروه یا گروه های آزمایشی مربوط شرکت کرده، با توجه به مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته در دوره یا دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط بوده و حائز شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور باشند، می توانند رشته های تحصیلی دوره های مختلف را از گروه آزمایشی ذیربط استخراج و بر اساس وضیحات این دفترچه راهنما و از طریق اینترنت و به صورت صحیح در فرم انتخاب رشته وارد نمایند.
– نحوه انتخاب رشته های تحصیلی و همچنین مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته های تحصیلی (در هر یک از گروه های آزمایشی و در زیرگروه های مربوطه) در همه دور هها یکسان است.
– طول مدت تحصیل در مقاطع مختلف برای همه دوره ها (به جز دوره های دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری و مجازی) یکسان است
– داوطلبان واجد شرایط، در صورت مجاز بودن، از نظر تعداد انتخاب کدرشته های تحصیلی هر یک از دور ه ها تا سقف ۱۵۰ انتخاب، محدودیتی ندارند.
– دانشجویان دوره های شبانه، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آمو زش عالی و همچنین دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثب ت نام و شرکت نمایند . بدیهی است در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نمایند.
– پذیرفته شدن در دوره های شبانه، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموز ش عالی و همچنین دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی به عنوان یک نوبت قبولی از حداکثر دو نوبت قبولی مجاز در آزمون سراسری محسوب نمی شود.

شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی دوره روزانه:

– منحصراً داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه، مجاز به انتخاب رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند، می توانند اینگونه رشته ها را انتخاب کنند. داوطلبان واجد شرایط این بند محدودیتی از نظر تعداد (حداکثر ۱۵۰ انتخاب)، مقطع و درج اولویت کدرشته های مورد علاقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.
– پذیرفته شدگان دوره های روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ (اعم از رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز) خواه در مؤسسه آموزش عالی ذیربط ثبت نام نموده یا ننموده باتشند، حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال جاری (آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ ) را نداشته اند. بدیهی است شرکت در آزمون سال جاری برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
– تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در هر یک از مؤسسات آموزشی به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد. لذا داوطلبان لازم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت لازم را داشته باشند . ضمناً پذیرفته شدگان در صورت درخواست تغییر رشته یا انتقال و یا هر دو به صورت توأم، می بایست از طریق مؤسسه آموزشی یا دانشگاه محل قبولی خود و بر اساس آئین نامه آموزشی مربوط اقدام نمایند.
– پذیرفته شدن در هر یک از رشته های تحصیلی دوره روزانه (اعم از متمرکز و یا نیمه متمرکز)، به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری تلقی میگردد.
– داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان از سال ۱۳۶۸ به بعد و داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد، یک بار در رشته های تحصیلی آزمون سراسری پذیرفته شده یا میشوند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده یا در رشته قبولی ثبت نام کرده یا نکرده باشند، مجاز به استفاده ی مجدداز سهمیه های مذکور نخواهند بود.
* مهم:  برای اطلاع از وضعیت خوابگا ه ها و امکانات رفاهی دانشگا ه ها به سایت اینترنتی هر دانشگاه مراجعه نمایید.

شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران:

وزارت آموزش و پرورش به استنا د بند ( ۲) مصوبه ی هیأت محترم وزیران، برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود در طراز جمهوری اسلامی، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی در دوره کارشناسی رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه ی انتخاب رشته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو می پذیرد . داوطلبان در صورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های آزمون سراسری، می توانند نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی مربوط اقدام نمایند.
متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی اینگونه رشته ها  و با توجه به جدول رشته ها و نیروی مورد نیاز استان بومی داوطلب انتخاب رشته نمایند.
تذکر مهم :
در گزینش رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در مراکز تربیت معلم، همانند سایر رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، حدنصاب نمره اعمال خواهد شد.

شرایط پذیرش دانشجو و  رشته های مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه):

شرایط پذیرش دانشجو در دوره نوبت دوم (شبانه)

دانثنجویان دوره نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود . مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره نوبت دوم (شبانه ) مستثنی شده است . ضمناً برنامه های آموزشی دوره نوبت دوم (شبانه) عیناً همان برنامه های آموزشی دوره روزانه است .
– انتقال دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع می باشد.
– ساعات تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین و اعلام می شود.
– تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررا ت در اختیار شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی ذیربط خواهد بود.

– شهریه دوره نوبت دوم (شبانه )

– شهریه ثابت و متغیر رشته های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشی غیرپزشکی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای ورودی سال ۱۳۹۸ به استناد
تصمیمات متخذه دفتر هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه ها و همچنین با توجه به  تصویب نامه  شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده که در پیوست شماره ۳ دفترچه درج شده است.
تبصره: شهریه ثابت برای ورودی های سال ۱۳۹۸تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد و شهریه متغیر در هر سال تحصیلی به میزان ده درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.
– پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.
– کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند.

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های مختلف تحصیلی دوره های نیمه حضوری :

– دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نیمه حضوری به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت.
– مقررات آموزشی دور ه های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه آموزش های نیمه حضوری، همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام نور خواهد بود و تشکیل کلا سها به صورت کلا سهای رفع اشکال و حداکثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود.
– تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دور ه های نیمه حضوری به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجو  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
– به فارغ التحصیلان دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط مدرک تحصیلی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اعطاء می شود. « آموزش این دوره به طریق نیمه حضوری بوده است »
– از دانشجویان دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.
– شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برای ورود ی های سال ۱۳۹۲به میزان ۶۰ % شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می باشد.

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های مختلف مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور:

* شرایط پذیرش دانشجو  در دانشگاه پیام نور:

علاوه بر شرایط و ضوابط مندرج در صفحات ۳۶ و ۳۷ دفترچه شماره یک آزمون سراسری (شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور ) شرایط و ضوابط ذیل نیز به اطلاع داوطلبان ذیربط می رسد.
– حداکثر طول مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند ۶ سال و برای سایرین ۱۰ سال خواهد بود.
– پذیرش دانشجو در کلیه رشته های تحصیلی برای مقطع کارشناسی می باشد.
– حضور دانشجو در کلا سهای دروس نظری دانشگاه پیام نور اختیاری بوده و امکان اشتغال دانشجو همزمان با تحصیل میسر می باشد.
– تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه پیام نور به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجو به  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
– نظام ارزشیابی و امتحانات دانشگاه متمرکز بوده و اوراق امتحانی، عمدتاً توسط دستگا ه های قراعتگر نوری، تصحیح و ارزشیابی می شود.
– پذیرفته شدن در این دانشگاه به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود.
تذکر خیلی مهم:
– در اغلب مراکز و واحدهای دانشگاه بیشتر دروس نظری به صورت کلاس نیمه حضوری برای مرور درس و رفع اشکال گروهی برگزار می شود.
– در شرایطی که امکان تشکیل جلسه های رفع اشکال گروهی یا کلاس های درس حضوری وجود نداشته باشد و یا تعداد پذیرفته شدگان در یک رشته تحصیلی به حد نصاب لازم تشکیل کلاس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت کاملاً غیرحضوری و یا خودخوان ارائه خواهد داد و یا در صورت ضرورت، محل تحصیل این دسته از دانشجویان را در یکی از مراکز و واحدهای هم جوار که دارای رشته تحصیلی مورد نظر باشد، تعیین می نماید.
– دروس عملی در دانشگاه به صورت کلاس حضوری و در تعدادی از روزهای هفته برگزار می شود و اجرای برخی از درس های عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و سایر) در آزمایشگاه منطقه ای، استانی یا سایر آزمایشگاه ها در مراکز دیگر دانشگاه و بنا به تشخیص دانشگاه صورت خواهد گرفت . اجرای آزمایشگاه ها، کارگاه ها و دیگر درس های عملی ممکن است در چند هفته متوالی و به صورت استقرار دائم در محل تعیین شده انجام شود و دانشجو موظف است در محل تشکیل جلسات آزمایشگاه، کارگاه و… که دانشگاه تعیین می نماید، حضور یابد.
شیوه آموزش در دانشگاه پیام نور: 
آموزش در دانشگاه پیام نور مبتنی بر نظام آموزش از راه دور ( نیمه حضوری، الکترونیکی و …) است و دانشگاه با بهره گیری از فناوری های آموزشی و تجهیز توانسته است کلاس های آموزشی DVD کلاس های دروس نظری به تجهیزات نوین ویدئو پروژکتور و نمایشگر اسلاید ، پاورپوینت و یا سیستم تلویزیون و خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به سا عات کلا س های درس سنتی سایر  دانشگا ه ها برنامه ریزی و ارائه نماید . البته طبق ضوابط آموزشی دانشگاه حضور دانشجویان در کلا س های درس اختیاری بوده و فقط شرکت در کلا س های عملی الزامی می باشد.
انتخاب محل تحصیل:
– داوطلبان باید با توجه به شهرستان محل سکونت یا اشتغا ل (برای کارکنان دولت ) و با ارائه گواهی معتبر مورد تأیید دانشگاه در صورتی که دارای یکی از شرایط زیر باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراکز یا واحدهای دانشگاه پیام نور اقدام و در فرم مربوط درج نمایند.
محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوطه باشد
دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط  دفترچه راهنما باشد.
محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در  دفترچه ی راهنما باشد.
در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حکم اشتغال ) با توجه به جدول مربوط  دفترچه راهنما ی سازمان سنجش،انتخاب رشته نمایید.
تذکر ۱: در کلیه رشته محل های مربوط به گروه های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی – استانی هم انجام می شود.
– کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی باشند و در صورت تمایل می توانند سایر مراکز و واحدها را انتخاب نمایند . علاوه بر این در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی باشد.

 شرایط پذیرش دانشجو و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی :

تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بر اساس آیین نامه ی میهمانی و انتقال  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
نظام درسی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نظام واحدی است و بر اساس نظام آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود و به  فارغ التحصیلان مدرک مربوط برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد.
– مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تعهدی نسبت به تأمین مسکن ، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند.
دانشجویان می توانند از وام تحصیلی مطابق با آیین نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در صورت تخصیص بودجه به مؤسسه از طرف سازمان مدیریت  برنامه ریزی کشور استفاده نمایند.
– ازدا نشجو یان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی دوره های مجازی (الکترونیکی) :

– آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک های چندرسانه ای، نشریه هایالکترونیکی و خبرنامه های مجازی و نظایر این هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان ترصورت می گیرد.
– برگزاری کلاس های الکترونیکی به طور غیر همزمان انجام می شود به این معنا که دانشجویان می توانند به راحتی با استادان خود ارتباط برقرار کرده و در کلاس درس شرکت کنند، بدون اینکه این کار را همزمان با استادان و یا سایر دانشجویان انجام دهند . البته سیستم های آموزش الکترونیکی در شرایط خاصی ایجاب می کنند که استادان و دانشجویان هم زمان وارد سیستم اینترنت شوند . این حالت بیشتر در مواقعی که کلاس حالت تکنیکی داشته، مثلا واحدهای آزمایشگاهی و یا در صورتی که تجربه کردن فرآیندها و گرفتن بازتاب و نتیجه فوری ضرورت دارند، انجام می شود.
– در دوره های مجازی دروس و برنامه های آموزشی از طریق اینترنت به دانشجو ارائه می شود و دانشجو با استفاده از تکنولوژی اینترنت، نیازی به حضور درکلاس های درس سنتی ندارد . در و اقع دانشگاه مجازی نوعی از آموزش از راه دور است که در آن تکنولوژی وب و اینترنت برای آموزش و ارزشیابی دانشجو به کار می رود.
– برای این آموزش محدودیت مکانی و یا زمانی وجود ندارد. امتحانات یک نیمسال شامل میان ترم و پایان ترم می باشد که به صورت کتبی برگزار می گردد.
– در کلاس آموزش مجازی حضور و غیاب اینترنتی انجام می شود و دانشجو تابع تمامی قوانین و آیین نامه های آموزشی مانند دانشجویان می باشد.
– دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی مدرک رسمی خود را که مورد تأیید وزارت علوم و مراکز استخدامی می باشد از دانشگاه دریافت می کنند. مدارک این دانشگاه ها در سطح جهانی نیز مورد قبول است و دانشجو می تواند در مقاطع بالای دانشگاه ها بدون محدودیت شرکت نماید . داوطلبانی که در این دوره ها پذیرفته می شوند حداقل باید دارای یک دستگاه کامپیوتر بوده و امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را داشته باشند

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی دوره های بین المللی :

به منظور گسترش آموزش عالی کشور در سطح بین المللی و فراهم نمودن شرایط لازم برای ادامه تحصیل در داخل کشور به جای خارج از کشور، برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل با همکاری دانشگاه های خارج از کشور با توجه به ضوابط مربوط مبادرت به پذیرش دانشجو می نمایند. پذیرش دانشجو در این دور ه ها به روش نیمه متمرکز صورت خواهد گرفت

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها